Strahovanie zizni

Latvijas Universitāte

Ekonomikas un vadības fakultāte

Finansu institūts


Kursa darbs


studiju kursā: Apdrošināšana


Dzīvības apdrošināšanas raksturojums.


Rīga 2000


Saturs


Ievads

Dzīvības apdrošināšanas apraksts

Dzīvības apdrošināšanas veidi

Jauktā dzīvības apdrošināšana

Apdrošināšanas nodrošinājuma apmērs apdrošinātas personas nāves gadījumā

Bērnu apdrošināšana laulībai

Rentes (annuitātes ) apdrošināšana

2.3.1. Rentes apdrošināšanas noteikumi

Pensijas apdrošināšana

LATVA un RIGAS FENIKSS apdrošināšanas sabiedrību dzīvības apdrošināšanas piedavājumi

Apdrošināšanas sabiedrības LATVA uzkrājošā dzīvības apdrošināšana

Dzīves apdrošināšana bērnu izglītībai . Uzkrājošā programma “5+5”

Uzkrājošā dzīves programma “Klasika “

Uzkrājošā dzīves programma “Mērķa ieguldījums “

Programma “Garants”

Par darba devēja līdzekļiem

Apdrošināšanas sabiedrības RĪGAS FENIKSS dzīvības apdrošināšana

Dzīvības apdrošināšana ar kapitāla uzkrāšanu

Dzīvības riska apdrošināšana

Saistīto dzīvību” apdrošināšana

Secinājumi un priekšlikumi

Izmantotas literatūras saraksts

Ievads


Ar 1998.gada 1.septembri valstī stājies spēkā Latvijas Republikas likums “Par apdrošināšanas līgumu” un “Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums”. Minētie likumi un saskaņā ar šiem likumiem pieņemti Ministru kabineta noteikumi sekmēs apdrošināšanas tirgus tālāku attīstību un sakārtošanu kā arī precizēs apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas ņēmēju savstarpējās attiecības. Apdrošināšanas bizness atkarīgs no sabiedrības maksātspējas līmeņa un no uzticēšanās apdrošināšanas sabiedrībām. Atsevišķu firmu neveiksmīgā finansiālā darbība negatīvi iespaidoja apdrošināšanas sfēras attīstību. Un tomēr apdrošināšanas biznesam ir liela loma Latvijas tirgus ekonomikā un tas attīstās ļoti strauji. Apdrošināšanas prēmiju apmērs ir audzis kā arī audzis ir noslēgto līgumu skaits. Līdz šim apdrošināšanas firmām Latvijā bija samērā neizdevīgs bizness cilvēks vairāk nodarbojās ar ikdienišķiem eksistences jautājumiem un tā īpaši nedomāja ka ar viņu kas slikts varētu notikt. Aktīvajā dzīves posmā mēs katrs esam pieradis pie noteikta ienākuma un komforta līmeņa. Nenoliedzami to vēlamies saglabāt pēc iespējas ilgāk lai būtu drošiem par savu nākotni. Dzīvības apdrošināšana var ļaut ilgtermiņā izveidot finansu līdzekļu uzkrājumu un ļaus arī pēc aktīvā dzīves perioda saglabāt ierastās dzīves kvalitātes līmeni.

Apdrošināšanas sabiedrību piedāvāto pakalpojumu klāsts aug no gada uz gadu un klientiem tiek piedāvātas visdažādākās iespējas visdažādākajās jomās.

Kursa darba mērķis ir izpētīt kādas dzīvības apdrošināšanas iespējas sabiedrībai piedāvā apdrošināšanas tirgus un kāda var būt dzīvības apdrošināšanas nozīme cilvēka dzīvē.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi autors ir izvirzījis sekojošus uzdevumus:

Pamatojoties uz pieejamo literatūru izpētīt dzīvības apdrošināšanas nozīmi;

Izpētīt dažu apdrošināšanas sabiedrību Latvijā piedāvātās dzīvības apdrošināšanas iespējas gan juridiskām gan fiziskām personām;

Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus.


1. Dzīvības apdrošināšanas apraksts .


Brīvprātīgā dzīvības apdrošināšana balstās uz abu pušu brīvprātīgo piekrīšanu. Apdrošināšanas sabiedrība izstrādā apdrošināšanas noteikumus un nosacījumus kuri tiek piedāvāti apdrošināšanas ņēmējam : tiek ieviesti atbilstoši ierobežojumi un izņēmumi apdrošināšanas līgumu noslēgšanai ; apdrošināšanas termiņi tiek stingri noteikti ; apdrošināšana sākas pēc apdrošināšanas prēmijas samaksas ; apdrošināšanas summu un naudas summas saņemšanas nosacījumus noteic noslēdzot līgumu ar abu pušu vienošanos .

Tradicionāli dzīvības apdrošināšana ir saistīta ar sēkojošiem riskiem :

apdrošināšanas ņēmēja (apdrošināta )nāves gadījums;

pagaidu un pastāvīgs darba spējas zaudējums ;

darbības beigšana izējot (vecuma) pensijā ;

apdrošināšanas ņēmēja nodzīvošana līdz apdrošināšanas līguma termiņa beigām vai līdz notektajam līguma vecumam .

Šo risku iespējamība dzīvē veicina atbilstošo apdrošināšanas veidu attīstību . Piemēram tiek veikti sekojoši apdrošināšanas veidi :

jaukta dzīvības apdrošināšana- visizplatīts apdrošināšanas veids tapēc ka pie nodzīvošanas līdz apdrošināšanas līguma termiņa beigām riskam var pievienot arī citus riskus saistītus ar dzīvību veselību apdrošināšanas ņēmēja darba spēju ;

bērnu apdrošināšana – palīdz nodrošināt bērna interēses ( apdrošinātas personas) kam par labu tiek noslēgts apdrošināšanas līgums apdrošināšanas ņēmēja nāves gadījumā ;

pensiju apdrošināšana – tiek veikta pusmūžas vecuma personām lai nodrošināt viņus ar papildienākumiem viņiem izējot pensijā .

renšu apdrošināšana - tiek veikta papildienakumu saņemšanai noteiktājos termiņos vai pozhiznenno ar rentes izmaksu uz uzkrāto summu ;

apdrošināšana nāves gadījumam – garantē noteiktas summas izmaksu apdrošināšanas ņēmēja nāves gadījumā ;

2. Dzīvības apdrošināšanas veidi .


2.1. Jauktā dzīvības apdrošināšana


Jauktā dzīvības apdrošināšanair viens no personas apdrošināšanas pamatveidiem . Individuālā dzīvības apdrošināšana nodrošina pilsoņu mantiskas intereses apdrošināšanas aizstāvēšana apdrošināšanas gadījumam iestājoties . Apdrošināšanas līgumi tiek slēgti ar deesposobnimi fiziskām personām .Tomēr apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesības ieviest ierobežojumus piem. invalīdiem kā arī ieviest vecuma robežas piem. apdrošinātais nevar būt jaunāks par 16 un vecāks par 70 gadiem .Tada veida ierobežojumi ļauj ievērojami samazināt nāves gadījuma riska pakāpi tas nozīme samazināt apdrošināšanas prēmijas apjomu .Tomēr var būt pieļauti izņēmumi . Šājā gadījumā līgums tiek slēgts ar īpašiem nosacījumiem ar palielinātiem ( salīdzinajumā ar spēkā esošiem ) tarīfiem .Bez individuālas pielieto arī kolektīvu dzīves apdrošināšanu .Kolektīvas dzīvības apdrošināšanas līgums tiek slēgts ar juridiskām personām ( ar uzņēmumiem iestādēm sabiedrībām utt.) par labu kolektīva darbiniekiem kuri ir apdrošinātie .Kad noslēdz kolektīvas dzīvības apdrošināšanas līgumu arī tāda gadījumā tiek ieviesti vecuma un apdrošinato personu kategoriju ierobežojumi . Apdrošināšanas sabiedrība ņem vērā kādas profesijas darbinieki būs apdrošināti viņu darba apstākļus vecuma ierobežojumus pa apdrošināto personu grupām utt. Tāda veida informācija ļauj apdrošināšanas sabiedrībai novērtēt faktisku riska pakāpi un noteikt apdrošināšanas prēmijas lielumu .Kolektīvas dzīvības apdrošināšanas īpatnība ir tāda ka prēmijas lielums var būt noteikts vidējais visiem darbiniekiem vai arī pa atsēvišķām darbinieku grupām .

Lai noslēgtu jauktās dzīvības apdrošināšanas līgumu apdrošināšanas ņēmējs

( fiziska vai juridiska persona ) aizpilda iesniegumu kurā tiek norādīta visa nepieciešamā informācija kas ļauj noteikt apdrošināšanas prēmijas lielumu un apdrošināšanas ņēmējam piemērotus apdrošināšanas noteikumus . Apdrošināšanas ņēmējs ir atbildīgs par iesniegtas informācijas patiesību .

Līgums var būt slēgts arī pēc apdrošināšanas ņēmēja mutiska iesnieguma . Tāda gadījumā informācija kas tiek norādīta polisē ( līgumā) tiek uzskatīta par patiesu tāpēc ka apdrošināšanas ņēmējs parakstot polisi arī ir atbildīgs par šo informāciju . Noslēdzot līgumu par kolektivas dzīvības apdrošināšanu apdrošināšanas ņēmējam jāiesniedz ne tikai iesniegumu bet arī apdrošināto personu sarakstus kur tiek norādīti uzvārdi vārdi vecums utt. Iesniegums kā arī augstāk minēti dokumenti parasti tiek uzskatīti par nepieciešamu līguma daļu .

Apdrošināšanas sabiedrība var pieprasīt arī citus dokumentus piem . medicinas izmeklēšanas rezultātus vai anketes par veselības stavokļi .

Individuālas dzīvības apdrošināšanas gadījumā apdrošināšanas ņēmējs un apdrošinātais parasti ir viena un tā pati persona . Bērnu apdrošināšanas gadījumā apdrošinātais ir bērns bet apdrošināšanas ņēmējs - parasti ir vecāki vai bērna radinieki . Kad tiek noslēgts līgums apdrošinātājam jāpaskaidro apdrošināšanas ņēmējam kādi gadījumi ir un kādi nav apdrošināšanas gadījumi . Piemēram par apdrošināšanas gadījumu ar liguma noteikšanu var būt pieņēmti ne tikai nāves vai nelaimes gadījums vai apdrošināšanas ņēmēja slimība apdrošināšanas līgumā noteiktajā termiņa laikā bet arī apdrošināšanas ņēmēja ( apdrošināta ) nāves gadījums gada laikā pēc apdrošināšanas termiņa beigam ja nāves cēlonis bija nelaimes gadījums ( slimība ) kas bija noticis apdrošināšanas termiņa periodā .

Bez tam apdrošinātājam ir skaidri jānoteikt apstākļu saraksts pie kuriem notikušais gadījums neizraisīs ar sevi apdrošināšanas nodrošinājuma izmaksu .

Pie tādiem apstākļiem parasti attiecas :

apdrošinātas personas nāve kas bija izraisīta izdarot viņam noziegumu ;

apdrošinātas personas nāve kas iestājas vadot automašīnu alkogoliskā narkotiskā vai toksiskā noreibuma stāvoklī kā arī vadību nodošana citai personai kura ir analoģiskā stāvokļī ;

apdrošinātas personas nāve kas ir pašnāvības meģinājuma rezultāts .

Apdrošināšanas sabiedrība var papildināt šo sarakstu pēc sava uzskāta un to jānorāda apdrošināšanas līgumā .

Noslēdzot dzīvības apdrošināšanas līgumu apdrošinātājs un apdrošināšanas ņēmējs noteic apdrošināšanas summas lielumu pēc savstarpējas vienošanos . Apdrošinātājs noteic minimālu apdrošināšanas summu zemāk par to līgums vairs nevar būt slēgts; prētēja gadījumā apdrošināšanas sabiedrības izdevumi veicot un apkalpojot šo līgumu būs daudz lielāki nekā to var pieļaut .

Apdrošināšanas summa parasti tiek noteikta vienāda visiem riskiem bet var arī atšķirties . Apdrošināšanas termiņu noteic ar abu pušu vienošanos bet tas nevar but mazāks par 1 gadu .

Apdrošināšanas prēmija kas jāmaksa apdrošināšanas ņēmējs tiek aprēķināta uz tarīfu likmes pamata kur tiek ņemti vērā apdrošināšanas ņēmēja

( apdrošināta ) vecums apdrošināšanas termiņš un iemaksu biežums . Iemaksu biežums tiek noteikts pēc apdrošināšanas ņēmēja vēlēšanās : vienlaikus vai kātru mēnesi ceturksni pusgadu gadu ; ( ar pārskatījumiem vai skaidrā naudā ) .

Kad tiek aprēķināts apdrošināšanas summas lielums apdrošināšanai “ uz nodzīvošanu“ līdz apdrošināšanas termiņa beigām tad apdrošinātājs noteic ienākuma normu iemaksātām apdrošināšanas prēmijām . Tas nozīme ka apdrošināšanas summa var ievērojami pārsniegt iemaksu summu tāpēc ka apdrošinātājam jāinvestē saņēmtas no apdrošināšanas ņēmējiem līdzekļus vērtspapīros nekustāmā īpašumā valūtas vērtībās utt . un tādējādi palielināt apdrošināšanas rezerves lielumu un atbilstošu ienākuma daļu .

Dzīvības apdrošināšanas tarifa likmes noteicēji ir aktuāri . Latvijas apdrošināšanas sabiedrībās arī strādā aktuāri kuri seko tirgus situācijām un cenu izmaiņām .

Apdrošināšanas termiņa laikā līgums var būt pārtraukts apdrošināšanas ņēmēja (apdrošināta ) nāves gadījumā apdrošināšanas nodrošinājuma izmaksas gadījumā apdrošināšanas summas apmērā kā arī pēc apdrošināšanas ņēmēja vai apdrošinātāja iniciatīvas .

Apdrošināšanas līguma pārtraukšana ( lai gan apdrošināšanas gadijums nav noticis) pēc apdrošinātāja iniciatīvas var notikt piem. ja ir zaudēta uzticība pret apdrošināšanas ņēmēju kad sniedzama informācija modina nopietnas bažas vai neuzticību . Šājā gadījumā apdrošināšanas ņēmējs saņems apdrošināšanas rezerves summu kas bija izveidota ar mērķi apdrošinātājam izpildīt pienākumu izdarīt apdrošināšanas izmaksu apdrošināšanas līgumā noteiktas summas apmērā .

Gadījumā kad līgums ir pārtraukts pēc apdrošinātāja iniciatīvas tāpec ka apdrošināšanas ņēmējs ir pārkāpis apdrošināšanas līguma prasības tad no aprēķinātas izmaksu summas tiek atņēmta sodas nauda ja tāda forma tiek pieņēmta līgumā .

Apdrošināšanas līguma pārtraukšanai pēc apdrošināšanas ņēmēja iniciatīvas var būt dažādi iemēsli ( objektīvā vai subjektīvā rakstura ). Šājā gadījumā apdrošinātājs parasti izmaksa izmaksas summu apdrošināšanas ņēmējam .

Vienlaikus ir iespēja ka viens no ilgtermiņa dzīvības apdrošināšanas līguma “uz nodzīvošanu “ noteikumiem būs tāds ka ir noteikts periods kurā laikā apdrošināšanas ņēmējs nevar pieprasīt līdztermiņa līguma pārtraukšanu ja apdrošinātājs izpilda visus apdrošināšanas līguma noteikumus .

Ja iestājas apdrošināšanas gadījums izmaksas tiek veiktas tāda kārtībā un apmērā kādas atbilst pieņemtajiem apdrošināšanas riskiem .Piem . pie apdrošinatas personas nodzīvošanas līdz apdrošināšanas termiņa beigām apdrošinātājs izmaksa apdrošināšanas summu kura ir norādīta apdrošināšanas polisē . 2.1.1. Apdrošināšanas nodrošinājuma apmērs apdrošinātas personas nāves gadījumā . Apdrošināšanas nodrošinājuma apmērs apdrošinātas personas nāves gadījumāvarbut atkarīgs no nāves cēloņa un no apdrošināšanas tarīfu aprēķināšanas variānta piem . :

Ja nāve iestājas slīmības rezultātā tiek izmaksāta apdrošināšanas summa norādīta līgumā un arī iemaksāta summa ar ienākuma normas ievērošanu . Tas ir saistīts ar to ka uz nāves risku noteikts patstāvīgs tarīfs bet uz “ nenotikušo “ nodzīvošanas risku tiek veikta iemaksu atdošana ;

Ja nāve iestājas nelaimes gadījuma rezultātā izmaksot apdrošināšanas summu tiek ņemti vērā agrāk veiktas apdrošināšanas izmaksas saistītas ar traumām tā kā tarīfā nelaimes gadījumu apdrošināšanai iekļauts arī naves risks nelaimes gadījuma rezultātā ;

Ja nāve iestājas neapdrošināšanas gadījuma rezultātā tad labumgūvējam ( mantiniekam ) tiek atdotas apdrošināšanas iemaksas ar atbilstošiem ienākuma normas daļām .


2.2 . Bērnu apdrošināšana laulībai .


Bērnu apdrošināšana laulībai ir viens no dzīvības apdrošināšanas veidiem .

Neskatoties uz to ka apdrošināšana laulībai attiecas uz dzīvības apdrošināšanu tas noteikumi atšķīrās no tradicionālajām jauktas dzīvības apdrošināšanas un bērnu apdrošināšanas .

Pirmā īpatnība ir tāda ka ir garantēta apdrošināšanas nodrošinājuma izmaksa apdrošinātai personai laulībai arī tāda gadījuma ja apdrošināšanas līguma termiņa periodā apdrošināšanas iemaksas būs pārtrauktas saistībā ar apdrošināšanas ņēmēja nāvi . Tāpēc šājā apdrošināšanas veidā visieinteresēti ir vecmātes un vectēvi kurus īpaši apmierina apdrošināšanas nodrošinājuma izmaksa mazmeitai vai mazdēlam iestājoties laulībā arī tad ja apdrošināšanas ņēmējs nenodzīvos līdz apdrošināšanas termiņa beigām un neiemaksās visas līgumā paredzētas iemaksas pilnā apmērā .

Apdrošināšanai laulībai ir vēl viena īpatnība . Apdrošināšanas nodrošināšana tiek izmaksāta apdrošinātai personai pēc apdrošināšanas termiņa beigām iestājoties reģistrētā laulībā .Apdrošinātāja atbildība beidzas ar bērna pilngadības sasniegšanu bet izmaksa tiek veikta tikai pēc noteikta laika perioda .No apdrošināšanas līguma termiņa beigām un līdz apdrošināšanas nodrošinajuma izmaksas momentam iestajoties apdrošinātai personai laulībā ( vai sasniedzot tai 21 gada vecumu ) līgums darbojas pilnā apmērā attiecībā uz citiem riskiem kuri ir iekļauti apdrošinātāja atbildības sarakstā . Bez tām par norādīto uzgaides periodu izmaksas apdrošināšanas summas apmērs palielinās uz papildu procentu ienākumu kas ir ņēmts vērā tarīfu likmes strukturā .

Tā pat kā jauktas dzīvības un bērnu apdrošināšanas gadījumā apdrošināšanas līgumā laulībai var būt paredzēta apdrošināšanas izmaksa ja notiek apdrošinātas personas veselības zaudējums nelaimes gadījuma rezultātā.

Apdrošinātāji ir bērna vecāki vecvecāki radinieki vecumā no 18 līdz 80 gadiem kuri noslēdza līgumu bērnu labā (apdrošinātie). Bērni var būt apdrošināti no dzimšanas brīža bet ne vairāk kā uz termiņu kad tie sasniegs 18 gadu vecumu uz apdrošināšanas līguma termiņa beigas momentu .

Viena bērna labā var but slēgti vairāki apdrošināšanas līgumi . Līgumus nesliedz ar I grupas invalīdiem .

Par apdrošināšanas gadījumiem pēc līguma tiek uzskatīti : apdrošināta bērna nodzīvošana līdz apdrošināšanas termiņa beigām un noteikta notikuma iestāšanos ( reģistrēta laulība vai 21 gada vecuma sasniegšana ).

Ar noteikta notikuma iestāšanos tiek izmaksāta apdrošināšanas summa kas paredzēta līkumā . Apdrošināšanas ņēmēji un apdrošinātie pēc līguma – ir dažādi cilvēki tāpēc tiek paredzētas arī dažādas apdrošināšanas izmaksas apdrošināta vai apdrošināšanas ņēmēja nāves gadījumā .

Visbiežāk apdrošināšanas ņēmēja nāves gadījumā apdrošināšanas līguma darbības periodā apdrošināšanas līgums turpina darboties bez talākām iemaksām un ļauj apdrošinātai personai saņemt pilnu apdrošināšanas summu iestājoties laulībā . Bet ja apdrošināšanas ņēmēja nāve notika noteiktajā līguma darbības laika periodā piem . pirmājos 6 mēnešos pēc onkoloģiskas sirdsvadību slimības vai saistībā ar automašīnas vadīšanu alkogoliskā narkotiskā vai toksiskā noreibuma stāvoklī apdrošinātai personai tiek izmaksāta daļa no apdrošināšanas iemaksām .

Apdrošinātas personas nāves gadījumā apdrošināšanas līguma darbības laikā apdrošināšanas līgums tiek pārtraukts un apdrošināšanas ņēmējam tiek atdotas visas iemaksas .

Pēc apdrošināšanas līguma laulībai noteikumiem par apdrošināšanas gadījumiem var būt pieņemti notikumi kas tiek saistīti ar apdrošinātas personas veselības zaudēšanu un tāda gadījumā tiek paredzēta apdrošināšanas nodrošinājuma izmaksa dažādās formās pie pagaidu darbaspējas zaudējuma : pabalsti aprēķināti saistībā ar darbaspējas zaudējuma pakāpi vai ikdienas pabalsti procentos no apdrošināšanas summas par kātru ārstēšanas dienu .

Apdrošināšanas summas apmērs pēc līguma parasti noteikts pēc abu pušu vienošanos. Apdrošināšanas prēmijas apmērs kuru jāizmaksa ir atkarīgs no apdrošināšanas ņēmēja un apdrošinātas personas vecuma apdrošināšanas summas apdrošināšanas termiņa un citiem līguma noteikumiem .

Apdrošināšanas prēmija apdrošināšanā laulībai tā pat kā dzīvības apdrošināšanā var būt iemaksāta skaidrā naudā ar pārskaitījumiem vienlaikus ikgadu kātru ceturksni kātru mēnesi un citos termiņos kas tiek paredzēti apdrošināšanas līgumā .

Страницы: 1 2 3