Refy.ru » Рефераты по банковскому делу

Трирівнева пенсійна система

Трирівнева система пенсійного забезпечення: солідарна система; обов`язкова накопичувальна система; добровільні схеми. Стратегії і моделі пенсійного забезпечення - зарубіжний досвід та можливість його впровадження до української пенсійної системи.

Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

Особливості організації кредитної діяльності в банку, сучасний стан і проблеми банківського кредитування в Україні. Показники кредитної діяльності комерційних банків, аналіз кредитоспроможності позичальника, оцінка кредитної роботи філії "ПриватБанку".

Узагальнена схема надання банківських гарантій

Гарантії як спосіб забезпечення виконання банківських зобов'язань. Способи виставлення гарантій в світовій практиці. Ризики гарантійних операцій банку та шляхи їх зниження. Класифікація форм, типів, видів банківських гарантій в залежності від ознак.

Управление банковскими инновациями

Понятие и классификация банковских инноваций, стратегия их разработки и оценка эффективности. Инновации в сфере управления денежной наличностью и индивидуальное банковское обслуживание. Правильный выбор форм и методов управления банковскими инновациями.

Финансовые рынки, ценные бумаги и фондовые рынки

Финансовый рынок. Тенденции развития финансовых рынков. Состав и функции рынка ценных бумаг. Теория эффективного рынка. Регулирование рынка ценных бумаг. Структура и функции фондовой биржи. Фондовые биржи в России, тенденции развития.

Финансовые услуги коммерческих банков

Лизинг: понятия, механизм, разновидности. Суть лизинговой операции. Значение лизинга для экономического развития. Виды лизинговых соглашений. Классический финансовый лизинг. Факторинг и его разновидности. Трастовые операции, разновидности траста.

Финансовые услуги коммерческих банков

Сущность финансовых услуг коммерческих банков. Место, роль банковской услуги в деятельности банка. Анализ современных тенденций в развитии банковской системы Республики Казахстан. Инновационные банковские продукты, их роль в развитии коммерческих банков.

Финансовый анализ и деятельность страховой компании

Основные причины кризиса США в сфере страхования. Падение биржевых индексов в главных финансовых центрах мира за 2008 год. Изучение величины и основных тенденций конечных финансовых результатов и показателей финансовой устойчивости страховой компании.

Финансовый анализ и диагностика банковской деятельности

Сравнительный анализ деятельности белорусского и чешского банков (ОАО "Белгазпромбанк" и BAWAG) на основании данных бухгалтерских балансов данных банков. Создание их рейтинга по финансовым результатам деятельности. Оптимизация портфеля активов банков.

Финансовый анализ как инструмент оценки и контроля банковской деятельности

Содержание, методология и направления финансового анализа банковской деятельности. Характеристика банковской системы Республики Молдова. Анализ активов и пассивов банка, его прибыли. Использование рейтинговых методик для анализа банковской деятельности.

Финансовый анализ коммерческого банка

Характеристика теоретических основ анализа финансового состояния банка и особенностей управления им. Функции и механизм финансового анализа банка, его системы и методы. Предложения по повышению эффективности финансовой деятельности ОАО АКБ "Росбанк".

Финансовый анализ коммерческого банка

Предмет и методы анализа деятельности банка. Роль и значение финансового анализа. Основные методы и значения финансового анализа. Анализ факторов, влияющих на необходимый размер капитала. Инструменты краткосрочного и долгосрочного финансирования.

Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

Загальна характеристика Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України", структура взаємодії підрозділів і місце в ній фінансової складової. Нормативно-правове, інформаційне та технічне забезпечення Ощадбанку. Обов'язки фінансиста.

Фінансова стійкість комерційного банку

Теоретичні і правові основи забезпечення фінансової стійкості комерційного банку. Система економічних показників ХФ АКБ "Правекс-Банк", фінансовий аналіз діяльності, оцінка і управління кредитним ризиком; аналіз впливу рівня ліквідності на прибутковість.

Фінансовий менеджмент банка

Розгляд системи фінансового аналізу і внутрішнього контролю в банку. Визначення методів управління активами, пасивами, валютними та процентними ризиками, інвестиційними та кредитними портфелями, ліквідністю та прибутковістю на прикладі АКБ "Правекс-Банк".

Комплексный анализ деятельности ООО "ПромТрансБанк"

Краткая экономическая характеристика ООО "ПромТрансБанк". Анализ бухгалтерского баланса, финансовых результатов, собственного капитала, нормативов пруденциального надзора и показателей доходности банка. Прогноз деятельности банка на предстоящий период.

Кон'юнктура товарно-сировинних бірж

Особливості біржової торгівлі, види угод і операцій у торгово-посередницькій діяльності. Дослідження та методи поточного спостереження, аналіз та прогнозування біржової кон'юнктури. Внутрішня система проведення торгових операцій в біржовій торгівлі.

Конкурентоспособность коммерческого банка

Проблема конкурентоспособности российских банков на современном этапе. Рейтинг важнейших критериев оценки банка, его конкурентные преимущества и позиции на рынке. Этапы повышения стоимости торговой марки банка и конкурентоспособности, роль маркетинга.

Контроллинг в банке

Контроллинг как система управления достижением целей фирмы. Сущность банковского контроллинга, отличия от контроля. Контроллинг как мировоззрение, его цели и функции. Понятие службы контроллинга, контроллеры. Концепции контроллинга, его основные этапы.

Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

Дослідження ролі центрального (перетворення безготівкових грошей у банкноти), комерційних (емісія депозитних грошей) банків, фінансово-кредитних інститутів (позики економічним агентам) у формуванні пропозиції грошей. Умови рівноваги на грошовому ринку.

Концепции развития рынка ценных бумаг

Рынок ценных бумаг в 90-е годы. Анализ итогов развития рынка ценных бумаг в 2006-2008 г. Государственная политика на рынке ценных бумаг. Основные задачи совершенствования рынка ценных бумаг в перспективе. Прогнозирование результатов реализации концепции.

Корпоративное кредитование в России

Понятие, виды и классификация корпоративных клиентов, характеристика выдаваемых им кредитов. Анализ кредитования реального сектора экономики России. Анализ корпоративного кредитования на примере ОАО СКБ Приморья "ПримСоцБанк", пути его совершенствования.

Корпоративное управление в коммерческих банках

Сущность, модели и принципы корпоративного управления, его роль и значение в рыночных условиях. Обзор правовой и информационной инфраструктуры банковского менеджмента в Казахстане. Пути совершенствования корпоративного управления в коммерческих банках.

Корпоративные облигации

Понятие и основные виды корпоративных облигаций. Их стоимостные характеристики. Рынок корпоративных облигаций в Российской Федерации. Дефолты и реструктуризация долгов. Тенденции и перспективы российского рынка облигаций. Расширение спектра инструментов.

Коррупция в Центробанке России

Всемирный Банк. Институциональные и административные реформы. Рост уровня коррупции. Коррупция как фактор угроз современному банковскому делу. Коррупционные отношения в предпринимательстве. Система экспортных лицензий. Меры регулирования капитала.

Ипотечное кредитование

Ипотека как инструмент рынка недвижимости, история ее становления и развития в мире и в России, нормативно-законодательное обоснование и инструменты. Риски ипотечного кредитования, пути их избежания. Составление отчета об оценке объекта собственности.

Ипотечное кредитование

Ипотечное кредитование как способ доступности жилья, его определение, сущность и экономический механизм для семей с низкими доходами. Особенности привлечения ресурсов негосударственных пенсионных фондов в ипотеке. Анализ российского рынка недвижимости.

Ипотечное кредитование в России

Использования ипотечного кредитования с целью улучшения жилищной проблемы населения страны. Особенности ипотеки в РФ. Законодательное обеспечение ипотечного кредитования в практике современной России. Источники финансирования ипотечного кредитования.

Ипотечное кредитование в России

Сущность, особенности и социальное значение ипотечного кредитования в РФ, его проблемы и перспективы развития. Общая характеристика российского рынка ипотечного кредитования. сравнительный анализ и рейтинг ипотечных программ основных российских банков.

Ипотечное кредитование в Российской Федерации

История развития ипотечного кредитования, его экономическая сущность. Основные подходы к решению проблемы привлечения средств населения в жилищную сферу и развития ипотечного кредитования. Проблемы развития ипотечного бизнеса в Самарской области.

Ипотечное кредитование в РФ и Иркутской области

Понятие и механизмы жилищного ипотечного кредитования в рыночной экономике. Основные задачи и роль национальной жилищной программы, нормативно-правовое регулирование ипотечного кредитования. Технология выдачи кредита, оценка кредитоспособности заемщика.

Ипотечное кредитование и его особенности в России - состояние, проблемы, перспективы

Характеристика особенностей развития ипотечного кредитования в современной России. Определение сущности и основных понятий ипотечного кредитования, особенности законодательно-нормативных основ его регулирования. Динамика развития ипотечного кредитования.

Ипотечное кредитование как способ решения жилищной проблемы

Теоретические основы ипотечного кредитования. Существующие модели развития ипотечного кредитования. Анализ показателей динамики развития ипотечного кредитования в России и Пермском крае. Управление ипотечным жилищным кредитованием в Пермском крае.

Ипотечное кредитование: зарубежный опыт и российская практика

Экономические и правовые основы ипотечного кредитования. Ипотечное кредитование в современной России. Прикладные аспекты ипотечного кредитования как инструмента бизнеса. Направления совершенствования механизма возвратности ипотечных кредитов.

Ипотечное кредитования жилья на примере "Альфа Банка"

Новейшие инструктивные и законодательные акты по ипотечному кредитованию, основы формирования его рынка и принципы оформления залоговых сделок. Определение кредитоспособности заемщика, максимально допустимой суммы ипотеки и расчет параметров аннуитета.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 155