Нове в бухгалтерському обліку

Рефераты по астрономии » Нове в бухгалтерському обліку

в бухгалтерському

обліку


основних операцій торговельних

підприємств

всіх форм власності


В С Т У П


З набранням чинності Законом України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997р. № 168/97 ВР з 1 жовтня сталися грунтовні зміни в методології бухгалтерського обліку особливо в торгівлі але вони не були належно забезпечені інструктивними матеріалами необхідною теоретичною і практичною підготовкою бухгалтерів. І так достатньо складний бухгалтерський облік у торгівлі став ще складнішим і головне принципово змінився.


В практичному посібнику (далі Посібник) що пропонується увазі читача зроблена спроба дати бухгалтетерам торговельних підприємств поради з організації і ведення бухгалтерського обліку основних операцій торгівлі після введення в дію Закону про податок на додану вартість і раціонального застосування Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість (далі Інструкція) враховуючи що в Інструкції обійдено ряд важливих питань бухгалтерського обліку руху товарів хоч вони пов’язані з відображенням в обліку ПДВ.


У Посібнику враховані основні положення законодавства України і нормативних документів з розглянених в ньому питань за станом на 1 лютого 1998р. Посібник розроблявся автором в першу чергу для практичних працівників бухгалтерського обліку торговельних підприємств але він може бути успішно використаний як навчальний посібник з бухгалтерського обліку в торгівлі. Складність розробки Посібника в тому що в ньому розглядаються питання бухгалтерського обліку як не врегульовані так і недостатньо врегульовані відповідними інструкціями а в наявних інструктивних матеріалах є недостатньо чітко викладені положення що допускають можливість неоднозначного їх трактування.


Із-за недостатності інструктивних матеріалів з бухгалтерського обліку та відсутності нової Інструкції з порядку обчислення і сплати податку на додану вартість (замість Інструкції №3 від 10.02.93р.) необхідно вести облік виходячи із положень нормативних документів що не суперечать чинному законодавству.


З питань обліку в торгівлі що не вирішуються Інструкцією про бухгалтерський облік ПДВ в Посібнику даються бухгалтерські записи в авторському розумінні. Навіть спеціалісту з належною теоретичною і практичною підготовкою не завжди легко розібратися в інструктивних матеріалах з бухгалтерського обліку і в тій масі змін не рідко суперечливих що відбуваються в останній час в бухгалтерському обліку.


Враховуючи що бухгалтерський облік не можна відкласти до надходження відповідних інструктивних матеріалів з ведення бухгалтерського обліку товарів і товарних надбавок в торгівлі а його необхідно вести з 1.10.97 р. по-новому нами зроблена спроба дати відповіді на практичні питання обліку виходячи із змісту Закону України "Про податок на дадану вартість" Інструкції з бухгалтерського обліку ПДВ та інших нормативних документів. При надходженні відповідних інструктивних матеріалів у зроблені бухгалтерські записи можна буде внести в установленому порядку необхідні виправлення.


Склалася така ситуація що при недостатньому інструктивному забезпеченні бухгалтери вимушені самостійно вирішувати складні питання методології організації і ведення бухгалтерського обліку коли значна частина з них не має належної теоретичної і практичної підготовки. Тим більше що не проведено відповідного навчання не здійснена необхідна перепідготовка бухгалтерів для роботи в нових умовах.


Регістри бухгалтерського обліку що застосовуються в даний час при різних його формах не пристосовані до нового порядку записів в обліку а будь-які рекомендації з цього питання відсутні. При відсутності характеристики бухгалтерських рахунків що відповідала б вимогам нормативних документів самостійно розібратись в складних питаннях бухгалтерського обліку практично вельми трудно.


Розглядаючи питання сучасного обліку в торгівлі треба виходити з того що з 1.10.97 р. бухгалтерський облік практично і остаточно розділився на два види обліку: облік бухгалтерський і облік податковий. Бухгалтерський облік і бухгалтерський баланс більше не мають фіскального значения. Але записи на бухгалтерських рахунках особливо в аналітичному обліку повинні бути зроблені правильно з врахуванням нормативних документів та економічного змісту господарських операцій. Практично за даними бухгалтерського аналітичного обліку будуть визначатись валові витрати валові доходи і прибуток підприємства що підлягає оподаткуванню.


В тих випадках коли в тексті Посібника наводяться окремі положення нормативних документів то в кінці цих положень як правило даються посилання на відповідний пункт нормативного документа. Для кращої орієнтації у викладеному матеріалі з метою уникнення повторень в питаннях обліку що пов’язані між собою даються посилання на відповідні пункти Посібника. В основі нумерації пунктів - номери розділів Посібника.


Ефективному використанню Посібника сприятимуть також цифрові приклади які приведені в тексті. Для покращення наглядності цифрові приклади та зроблені на їх основі бухгалтерські записи даються в Посібнику в цілих гривнях з округленням.


Викладені в Посібнику питання бухгалтерського обліку в торгівлі стосуються також обліку у виробничих та інших підприємствах якщо врахувати та виключити специфіку торговельної діяльності.


Читачам рекомендується постійно слідкувати за змінами що вносяться до нормативних документів і враховувати їх при веденні бухгалтерського обліку.


Застосування Посібника в практичній работі бухгалтерів торговельних підприємств сприятиме раціональному вирішенню проблем бухгалтерського обліку що виникли після набрання чинності Законом України "Про податок на додану вартість" а також недопущенню помилок що приводять до недоплат податків в бюджет та сплати штрафних санкцій.


Для ефективного використання Посібника в практичній роботі реко­мендується спочатку ознайомитись з його структурою та змістом.


Після написання Посібника за нормативними документами на 1.10.97 р. до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість наказом Міністерства фінансів України від 17.10.97 р. № 21 внесені зміни та доповнення.

Зміни що стосуються надходження товарів їх реалізації та інших основних операцій торгівлі автор на підставі змін до Закону України "Про податок на додану вартість" передбачив і тому в обліку цих операцій в тексті Посібника нічого змінювати не потрібно. Враховані також зміни що стосуються ПДВ визначеного за даними інвентаризації на 1 жовтня 1997 р в розділі 2 Посібника.


Посібник можна придбати за безготівковою оплатою або замовити поштою з накладною оплатою за адресою: 285200 м. Коломия а/с 196-а або за телефоном № (03433) - 2-01-38.


Завваження до посібника та пропозиції

з його удосконалення просимо надсилати на цю ж адресу.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


При веденні бухгалтерського обліку основних торговельних операцій необхідно виходити в першу чергу із Закону України "Про податок на додану вартість" від 3.04.97 р. № 168/97 ВР і Закону України" Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" від 26.09.97 р. Основні положення названого Закону що стосуються торговельної діяльності наступні:


1.1. База оподаткування операцій з продажу товарів визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості визначеної за вільними цінами або регульованими цінами з урахуванням акцизного збору ввізного мита інших податків та зборів (обов’язкових платежів) за винятком податку на додану вартість що включається в ціну товарів згідно з законами України з питань оподаткування (ст. 4.1).

Вартість тари що згідно з умовами договору визначена як зворотна (заставна) до бази оподаткування не включається (ст. 4.6).

1.2. У випадках коли платник податку здійснює підприємницьку діяльність з продажу вживаних товарів (комісійну торгівлю) що придбані в осіб не зареєстрованих платниками податку база оподаткування - це комісійна винагорода платника податку.

1.3. У разі коли платник податку здійснює діяльність з продажу товарів отриманих у межах договорів комісії (консигнації поруки поручення тощо) що уповноважують платника податку (комісіонера) здійснювати продаж товарів від імені та за дорученням іншої особи (комітента) без передання права власності на такі товари базою оподаткування є продажна вартість цих товарів визначена у порядку встановленому Законом про податок на додану вартість (ст. 4.7).

1.4. Податок на додану вартість становить 20 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів (ст. 6.1.1 ).

Продаж товарів здійснюється за договірними цінами з додатковим нарахуванням податку на додану вартість (ст. 7.1).

1.5. Платник податку зобов’язаний надати покупцю податкову накладну (ст. 7.2.1). Отже якщо товари відпускають своїм підприємствам (не покупцям товарів) податкова накладна не виписується.

Податкова накладна складається у момент виникнення податкових зобов’язань продавця у двох примірниках. Для операцій що оподатковуються і звільнені від оподаткування складаються окремі податкові накладні.

Податкова накладна є звітним податковим документом і одночасно розрахунковим документом (ст. 7.2.3). Тому товарний документ як первинний документ для записів в бухгалтерському обліку повинен включати продажну (договірну) вартість і суму податку на додану вартість що відповідає податковій накладній.

1.6. Податковий кредит звітного періоду складається із сум податків сплачених (нарахованих) платником податку у звітному періоді у зв’язку з придбанням товарів вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) ст.7.4.1.

Не дозволяється включення до податкового кредиту будь-яких витрат по сплаті податку що не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (ст. 7.4.5).

1.7. Датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається:

дата здійснення першої з подій: або дата списання коштів з

банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт послуг) дата виписки відповідного рахунку (товарного чека) - в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;

або дата отримання податкової накладної що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт послуг) ст. 7.5 7.5.1. До 1 січня 1999 р. датою виникнення права на податковий кредит є дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оп­лату товарів (ст. 11.11).

1.8. Суми податку на додану вартість що підлягають сплаті до бюджету визначаються як різниця між загальною сумою податкових зобов’язань що виникли у зв’язку з будь-яким продажем товарів протягом звітного періоду та сумою податкового кредиту звітного періоду.

Сплата податку проводиться не пізніше двадцятого числа місяця що настає за звітним періодом (ст. 7.7.1).

1.9. Визначена за наслідками інвентаризації товарів станом на 1.10.97 р. сума податку на додану вартість до складу податкового кре­диту платників податку не включається а зараховується у зменшення податкових зобов’язань таких платників податку у звітних періодах що настають після набрання чинності Законом України "Про податок на додану вартість" до повного їх погашення (ст. 11.8 п.2).

1.10. Датою виникнення податкових зобов’язань з продажу товарів (робіт послуг) вважається дата яка припадає на податковий пе­ріод протягом якого відбувається будь-яка з подій що сталася раніше:

або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт послуг) що підлягають продажу а у разі продажу товарів (робіт послуг) за готівкові грошові кошти - дата їх оприбуткування в касі платника по­датку а при відсутності такої - дата інкасації готівкових коштів у банківській установі що обслуговує платника податку;

або дата відвантаження товарів а для робіт (послуг) - дата оформлення документа що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку (ст. 7.3.1).

До 1 січня 1999 р. датою виникнення податкових зобов’язань з продажу товарів (робіт послуг) - є дата зарахування коштів від по­купця на банківський рахунок платника податку як оплата товарів ( ст. 11.11).

1.11. Належна до сплати сума податку на додану вартість за відвантаженими але не оплаченими товарами включається до податкового зобов’язання наступних звітних періодів на які припадає надходження коштів на розрахунковий рахунок платників податку до 1 січня 1999р. а за наявності від’ємної різниці сума ПДВ зараховується рівними частинами у зменшення податкових зобов’язань таких платників подат­ку у звітних періодах що наступають після набрання чинності Законом про податок на додану вартість до повного їх погашення (ст.II.8 п.3).

1.12. У разі коли платник пhидбаває товари (роботи послуги) вартість яких не відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) і не підлягає амортизації податки що сплачені у зв’язку з таким придбанням відшкодовуються за рахунок відповідних джерел і до складу податкового кредиту не включаються (ст. 7.4.4.).

1.13. 3 дати набрання чинності Законом України "Про податок на додану вартість" вводиться в дію Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість затверджена наказом Міністерства фінансів України від 1 липня 1997 р. № 141 зі змінами і доповненнями від 17.10.97р № 218.

1.14. У зв’язку зі змінами в обліку податку на додану вартість торговельні підприємства роздрібної і оптової торгівлі що обліковують товари за продажними цінами на суму податку на додану вартість збільшують торговельну націнку. ПДВ і торговельна націнка разом взя­ті складають товарні надбавки що обліковуються на рахунку 42 "Тор­говельна націнка". Товарні надбавки обліковуються на рахунку 42 субрахунок 1 "Товарні надбавки". Однак застосовувати рахунок 42-1 "Товарні надбавки" можна лише в тому разі коли на підприємстві здійснюється лише один вид торговельної діяльності.

1.15. На підприємствах що мають 2-3 види діяльності необхідно тільки змінити назву субрахунків з торговельної націнки на торгові надбавки залишивши попередню нумерацію субрахунків: 42-1 42-2 42-3.

1.16. Зміни в обліку податку на додану вартість викликають необхідність змінити порядок оформлення товарних документів в тому числі пов’язаних з відпуском товарів зі складів своїм (на одному балансі) роздрібним торговельним підприємствам (крамницям кіоскам тощо) та підприємствам громадського харчування. Бухгалтери повинні також самостійно внести відповідні зміни в бухгалтерську обробку товарних і товарно-грошових звітів та в облікові регістри (журнали-ордера нагромаджувальні відомості та інші).

1.17. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. № 869 про зміни і доповнення до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні підприємства повинні здійснити перехід від обліку реалізації за надходженням платежів (касовий спосіб) до обліку реалізації за відвантаженням товарів (спосіб нарахування) п.п. 4.1 - 4.4.

1.18. Перехід на новий принципово змінений бухгалтерський облік в торгівлі вимагає грунтовного вивчення відповідних нормативних документів та інструктивних матеріалів.


2. ОБЛІК ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЗА ДАНИМИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ СТАНОМ НА 1.10.97р.


2.1. Визначена за наслідками інвентаризації товарів станом на 1.10.97 р. сума податку на додану вартість до складу податкового кре­диту платників податку не включається а зараховується у зменшення податкових зобов’язань платників податку у звітних періодах що настають з 1.10.97 р. до повного їх погашення.

2.2. Підприємства в жовтні 1997 р. повинні здійснити одноразовий перерахунок сум податкових зобов’язань і податкового кредиту за даними проведеної інвентаризації товарів одержаних і сплачених авансів (передоплат) відвантажених товарів за станом на 1.10.97 р.

2.3. Підприємства що здійснюють торговельно-посередницьку оптово-збутову діяльність і облік товарів ведуть за купівельними цінами суму податку на додану вартість що встановлена інвентаризацією товарних залишків на 1.10.97 р. ( інвентаризаційний опис за формою додатку 1 підсумок гр. 10) повинні відобразити в обліку записами за жовтень бухгалтерською проводкою (п. 12.5 Ін.):

Дт 68 субрахунок "3 податку на додану вартість розрахунковий

період якого не настав"

Кт 41 "Товари"

2.4. Підприємства що здійснюють торговельно-посередницьку оптово-збутову роздрібну торговельну діяльність ( в т.ч. громадське харчування) і облік товарів ведуть за продажними цінами суму ПДВ що визначена інвентаризацією товарних залишків ( інв. описи товарів додатки 1 і 2 гр. 10) відображають в обліку записом на рахунках (п. 12.6 Ін.):

Дт 68 субрахунок "3 податку на додану вартість розрахунковий

період якого не настав"

Кт 42 субрахунок 1 2 або 3 "Товарні надбавки" (п.1.14 п. 1.15 3.8).

2.5. Суми торговельних націнок на залишок нереалізованих товарів на 1.10.97 р. необхідно перенести на субрахунки товарних надба­вок внутрішнім записом на рахунку 42 "Торговельна націнка (знижка)":

Дт 42 субрахунок "Торговельна націнка (знижка)":

Кт 42 субрахунок "Товарні надбавки"

2.6. Підприємства торгівлі які до 1.10.97 р. реалізацію товарів відображали в обліку за надходженням платежів на рахунки в бан­ку (касовим способом) суму ПДВ у залишку відвантажених і неоплачених товарів (опис інвент.

Страницы: 1 2 3 4 5 6