Предмет аудиторського контролю

Рефераты по астрономии » Предмет аудиторського контролю

Торговельно-економічний ліцей №4

м.Бердянськ


РЕФЕРАТ

на тему:

Предмет аудиторського контролю


Виконав:

ст. Заморавський М.


Аудиторський контроль як складова частина фінансово-господарського контролю розкриває нові явища у підприєм­ницькій діяльності господарюючих суб'єктів встановлює;

закономірності їх з метою удосконалення цієї діяльності на наукових основах.

На всіх стадіях розширеного виробництва яке охоплює виробництво розподіл обмін і споживання продукту в сус­пільстві аудиторський контроль вивчає продуктивні сили і виробничі відносини з метою виявлення суперечностей і своє­часного регулювання їх із застосуванням економічних важелів.

Контролюючи виробничі відносини і продуктивні сили у сфері виробництва аудиторський контроль визначає ефектив­ність використання праці як доцільної діяльності людини яка включає працю предмети і засоби праці відповідності їх чинному законодавству нормативно-правовим актам. Зок­рема перевіряють організацію і технологічну підготовку виробництва планування і ефективність праці витрачання заробітної плати додержання технологічної і трудової дис­ципліни якість праці та її оплату використання робочого часу працівників машин обладнання та інших засобів і пред­метів праці у межах як галузі об'єднання підприємства так і народного господарства в цілому. Отже в предмет ауди­торського контролю включають усю стадію процесу відтво­рення суспільне необхідного продукту та нормативно-пра­вове регулювання її.

На стадії розподілу суспільне необхідного продукту ауди­торський контроль перевіряє його використання на задово­лення різноманітних потреб суспільства — відшкодування витрат використаних засобів виробництва розподіл та пере­розподіл створеного продукту в умовах ринкових відносин. Контролюють виробничі відносини щодо відтворення норм запасів засобів і предметів праці витрачання коштів на опла­ту живої праці відповідно до кількості і якості її відтворен­ня і поповнення суспільних фондів накопичення і спожи­вання відрахувань коштів державному бюджету соціально­му страхуванню. На стадії розподілу суспільного продукту предмет аудиторського контролю поширюється на всі ланки народного господарства.

На стадії обміну суспільного продукту тобто обороту товарів в умовах товарно-грошових відносин предмет ауди­торського контролю включає договірні відносини виконан­ня договорів поставок із збуту та заготівлі задоволення ку­півельного попиту на засоби матеріально-технічного забезпе­чення народного- господарства і населення на товари народ­ного споживання насиченням ринку товарами. Отже на стадії обміну контролюють усі форми обороту суспільне необхід­ного продукту згідно із законами ринкової економіки.

На завершальній стадії процесу відтворення — споживанні суспільна необхідного продукту — аудиторський контроль перевіряє операції пов'язані в основному з виробничим спо­живанням тобто відтворенням і розширенням суспільних виробничих фондів і задоволенням суспільних потреб. Щодо особистого споживання аудиторський контроль виявляє диспропорції в задоволенні матеріальних і культурних пот­реб членів суспільства а також суперечностей зумовлених порушеннями нормативно-правових актів у процесі задово­лення особистих потреб.

Отже об'єктивні умови задоволення потреб пов'язані з процесом виробництва. На всіх стадіях процесу відтворення аудиторський контроль є засобом виявлення суперечностей у суспільстві з метою своєчасного регулювання їх.

Суспільні і особисті потреби формуються на стадії ви­робництва набуваючи форми дійсних потреб. Під дією смаків і нахилів людини які виявляються в процесі обміну структура потреб змінюється а рамки звужуються до задо­волення на стадії розподілу.

Аудиторський контроль виявляє незадоволені потреби і через систему управління впливає на задоволення їх. Задо­волені потреби знову відновлюються для наступного циклу суспільного відтворення але вже в якісно іншому вигляді. При такому контролі задоволення споживацького попиту у фазі обміну предметом аудиторського контролю є визначен­ням активної взаємодії впливу обміну на виробництво про­дукції розподіл і споживання суспільного продукту.

Отже предметом аудиторського контролю є процес роз­ширеного відтворення суспільна необхідного продукту і до­держання його економіка-правового регулювання в умовах ринкової економіки.