Звіт про педагогічну практику з 10 02 92 по 22 03 92 студентки філологічного факультету

Рефераты по астрономии » Звіт про педагогічну практику з 10 02 92 по 22 03 92 студентки філологічного факультету

про педагогічну практику з 10.02.92 по 22.03.92 студентки філологічного факультету Деценко І. П.


Педагогічну практику проходила у 115-й школі м. Києва. У школі було створено всі умови для проходження. практики. Всі вчителі української мови й літератури мають великий стаж роботи високу фахову й мето­дичну підготовку. Шкільні кабінети української мови і літератури достатньо обладнані технічними засоба­ми навчання забезпечені наочними посібниками науко­вою навчальною та методичною літературою. Про­тягом усього перебування в школі я мала змогу отри­мувати консультації як від учителів-предметників і класних керівників так і від адміністрації школи.

Під час практики провела 12 контрольних уроків і 5 уроків які спеціально не оцінювались. Усі уроки були обговорені з учителем і методистом. Практика у школі допомогла виробити багато практичних умінь і нави­чок. Я навчилася:

1) проводити уроки різних типів з української мови і літератури;

2) перевіряти різні види письмових робіт оцінюва­ти та аналізувати їх;

3) планувати роботу з розвитку мови;

4) працювати над наочністю у класі виготовляти дидактичний матеріал для уроків:

5) організовувати позакласну роботу з української мови та літератури;

6) проводити класні години.

При проведенні уроків як із мови так і з літератури у подачі нового матеріалу в його закріпленні особли­вих труднощів не було. Складніше проводити уроки аналізу контрольних робіт чи диктанту а також уро­ки з розвитку мовлення.

За час педагогічної практики проводила позаклас-ну роботу із спеціальності: лінгвістичну вікторину тиждень української мови. До шевченківських свят "В сім'ї вільній новій..." випустила з учнями стін­нівку.

Які ж труднощі були під час практики?

1. Не завжди могла підвести учнів до сприйняття наочності та організувати роботу з нею. Найчастіше наочність виконувала лише ілюстративну функцію а не була важливим органічним елементом уроку.

2. Важко встановлювати зв'язок уже вивченого учнями матеріалу з тим що вивчається а також показувати перспективу практичного його викорис­тання.

3. Не завжди вдало могла визначити виховну мету уроку хоча протягом уроку її забезпечувала.

4. Не завжди враховувала психічний і фізичний стан дітей на уроці й намагалася утримувати увагу зауваженнями до класу.

Висновки:

1. Педагогічна практика поглибила закріпила знан­ня з фахових і психолого-педагогічних дисциплін здобу­ті в інституті та дала змогу застосувати їх на прак­тиці.

2. Виробила вміння проводити різні типи уроків застосовувати різні методи й форми роботи які ак­тивізують пізнавальну діяльність учнів.

3. Закріпила впевненість у правильності вибору професії й фаху викликала прагнення вивчати спеці­альні та психолого-педагогічні дисципліни у вузі вдос­коналювати свої педагогічні здібності розширювати свою ерудицію.

4. Дала змогу відповідно до знань з педагогіки пси­хології й фізіології проводити навчально-виховну робо­ту з дітьми середнього шкільного віку.

5. Показала функції класного керівника й дала змогу випробувати себе в них.

6. Дала змогу протягом шести тижнів спостеріга­ти за навчально-виховною роботою в школі аналізу­вати її й робити висновки.

22.03.96 (підпис)