Refy.ru » Рефераты по математике

Основні поняття теорії ймовірностей

Вивчення закономірностей, властивих випадковим явищам. Комплекс заданих умов. Експериментальна перевірка випадкових явищ в однотипних умовах та необмежену кількість разів. Алгебра випадкових подій. Сутність, частота і ймовірність випадкової події.

Складність методів вирішення проблеми дискретного логарифмування в групі точок еліптичної кривої

Використання методу Полларда для вирішення проблеми дискретного логарифмування, його складність і час обчислення рішення ECDLP. Аномальні криві й криві над розширеннями малого поля. MOV-атака та суперсингулярні криві над полем F. Метод спуску Вейля.

Дослідження нестандартних методів рішення рівнянь і нерівностей.

Ознайомлення з нестандартними методами рішення рівнянь і нерівностей. Відомості з історії математики про рішення рівнянь. Розгляд та застосування на практиці методів рішення рівнянь і нерівностей, заснованих на використанні властивостей функції.

Дослідження функцій гіпергеометричного рівняння

Визначення гіпергеометричного ряду. Диференціальне рівняння для виродженої гіпергеометричної функції. Вироджена гіпергеометрична функція другого роду. Подання різних функцій через вироджені гіпергеометричні функції. Властивості гіпергеометричної функції.

Единое пересечение кривых в пространстве

Доказательство теоремы единственности для кривых второго порядка. Преимущества и недостатки разных способов доказательства теоремы единственности. Пучок кривых второго порядка. Методы решения теоремы единственности для поверхностей второго порядка.

Деякі скінченно-різнецеві методи розв’язування звичайних диференціальних рівнянь

Розгляд найбільш відомих скінченно-різнецевих методів рішення рівнянь руху з непереривною силою: чисельна ітерація рівнянь Ньютона; алгоритм Бімана і Шофілда; метод Рунге-Кутта; методи Адамса, Крилова, Чаплигіна. Програма Рунге-Кутта на мові С#.

Моделювання на ЕОМ випадкових величин і випадкових процесів

Принципи та алгоритми моделювання на ЕОМ типових випадкових величин та процесів. Моделювання випадкових величин із заданими ймовірнісними характеристиками та тих, що приймають дискретні значення. Моделювання гаусових випадкових величин методом сумації.

Методы математической статистики

Числовые характеристики выборки. Статистический ряд и функция распределения. Понятие и графическое представление статистической совокупности. Метод наибольшего правдоподобия для нахождения плотности распределения. Применение метода наименьших квадратов.

Математические методы и модели

Математическое моделирование задач коммерческой деятельности на примере моделирования процесса выбора товара. Методы и модели линейного программирования (определение ежедневного плана производства продукции, обеспечивающей максимальный доход от продажи).

Методи розв’язування раціональних нерівностей вищих степенів

Загальні відомості про раціональні нерівності, теореми про рівносильність нерівностей. Методи розв'язування раціональних нерівностей вищих степенів узвгальненим методом інтервалів, методом заміни змінної. Розв'язування дробово-раціональних нерівностей.

Обробка результатів прямих багатократних рівно точних статистичних вимірювань

Обчислення оцінок основних статистичних характеристик: середнього значення, середнього квадратичного відхилення результатів, дисперсії розсіювання результатів вимірювань, коефіцієнта асиметрії. Перевірка наявніості похибок за коефіцієнтом Стьюдента.

Предмет вивчення теорії ймовірностей

Етапи розвитку теорії ймовірностей як науки. Ігри казино як предмет математичного аналізу. Біологічна мінливість і імовірність. Застосування розподілів ймовірностей як спосіб опису біологічної мінливості. Помилкова точність та правила округлення чисел.

Дослідження двовимірної квадратичної стаціонарної системи із двома приватними інтегралами у вигляді кривих другого порядку

Поняття приватного інтеграла. Побудова квадратичних двовимірних стаціонарних систем із приватним інтегралом у вигляді параболи, окружності або гіперболи. Умови існування в системи двох часток інтегралів. Якісне дослідження побудованих класів систем.

Вычисление интеграла по поверхности

Поверхностный интеграл второго рода, вычисление поверхности. Теорема Остроградского-Гаусса. Дивергенция, векторное поле скоростей. Поток вектора через замкнутую поверхность, направления внешней нормали. Поверхность произвольных частей.

Динамические системы в плоской области

Понятия "интеграл", "интегральная кривая", "общий интеграл". Геометрическая интерпретация динамической системы на фазовой плоскости. Дифференциальное уравнение, соответствующее динамической системе. Разбиение области в фазовой плоскости на траектории.

Дослідження проблеми тригонометричних рівнянь

Функціональні методи рішення тригонометричних і комбінованих рівнянь. Рішення тригонометричних нерівностей графічним методом. Відомість тригонометричних рівнянь до алгебраїчних. Перетворення й об'єднання груп загальних рішень тригонометричних рівнянь.

Исследование метода простой итерации и метода Ньютона для решения систем двух нелинейных алгебраических уравнений

Сравнение методов простой итерации и Ньютона для решения систем нелинейных уравнений по числу итераций, времени сходимости в зависимости от выбора начального приближения к решению и допустимой ошибки. Описание программного обеспечения и тестовых задач.

Криволинейный интеграл первого и второго рода

Определение криволинейного интеграла по координатам, его основные свойства и вычисление. Условие независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования. Вычисление площадей фигур с помощью двойного интеграла. Использование формулы Грина.

Интеграл по поверхности первого рода

Специальные векторные поля. Теорема Стокса. Потенциальное, соленоидальное поле. Теорема Остроградского-Гаусса. Поток и определение вектора, направленного в отрицательную сторону оси. Дивергенция, свойства и интенсивностью векторной трубки.

Опыт применения критерия Сильвестра в некоторых задачах устойчивости консервативных систем

Краткая биография английского математика Дж. Сильвестра. Устойчивость равновесия консервативной системы с конечным числом степеней свободы. Функции Ляпунова и критерий Сильвестра. Пример определения условия устойчивости равновесного положения системы.

Основи теорії графів. Властивості ойлерових та гамільтонових графів

Оцінки для числа ребер з компонентами зв‘язності. Орієнтовані графи, графи з петлями, графи з паралельними дугами. Ойлерова ломиголовка "Кенігзберзьких мостів". Основні поняття та означення ойлерових графів. Сутність та поняття гамільтонових графів.

Предел и непрерывность функций нескольких переменных

Понятие функции нескольких переменных. Аргументы, частное значение и область применения функции. Рассмотрение функции двух и трех переменных. Предел функции нескольких переменных, теорема. Главная сущность непрерывности функции нескольких переменных.

Нильпотентная длина конечных групп с известными добавлениями к максимальным подгруппам

Этапы возникновения, развития и основы теории исследования величины нильпотентной длины конечных разрешимых групп с известными добавлениями к максимальным подгруппам. Признаки разрешимости конечной группы, подгруппа Фиттинга, ее свойства и теоремы.

Нумерология

Понятие и история возникновения науки нумерологии, особенности русской и китайской нумерологии. Разработка основных положений нынешнего варианта западной нумерологии Пифагором, гармонические числа. Пифагорейская наука о числах. Халдейская нумерология.

Нумерология как точная наука

нумерология наука число цифра интерпретация математика философия логика символика каббала числа соотношения абсолют группа множество Пифагор Аристотель Плотин Подводный Развитие нумерологии совместными усилиями математиков и философов. Подходы к понятию числа. Их свойства и способы употребления. Применение к нумерологии грамматического подхода. Интерпретация некоторых чисел. Сущность диалектического отрицания понятия.

О w-насыщенных формациях с п-разложимым дефектом 1

В работе представлено описание не п-разложимых w-насыщенных формаций с п-разложимой максимальной w-насыщенной подформацией. Исследование структурного строения и классификации частично насыщенных формаций конечных групп. Методы абстрактной теории.

О вариационности некоторых ДУЧП с отклоняющимися аргументами

Современные качественные исследования устойчивости. Условия потенциальности Гельмгольца для ДУЧП с отклоняющимися аргументами. Вариационные принципы для непотенциальных операторов. Итоги науки и техники. Современные проблемы математики.

О категории множеств

Мономорфные стрелки. Эпиморфные стрелки. Изострелки. КатегориЯ множеств. Мономорфизм в категории множеств. Эпиморфизм в категории множеств. Начальные и конечные объекты в категории множеств. Произведение в категории множеств.

О минимальных замкнутых тотально насыщенных не формациях конечных групп

Описание Н-критических формаций для некоторых наиболее известных формаций Н. При изучении внутреннего строения, а также классификации насыщенных формаций важную роль играют так называемые минимальные насыщенные не Н-формации или Н-критические формации.

Об одном аналоге задачи Бицадзе-Самарского для смешанно-составного уравнения

Нелокальная краевая задача, которая является некоторым аналогом задачи Бицадзе-Самарского. Единственность ее решения доказывается принципом максимума, а существование решения доказывается сведением задачи к эквивалентному ей интегральному уравнению.

Область определения функции

Применение метода интервалов для решения неравенств. Формула перехода от простейшего логарифмического неравенства к двойному. Формула решения тригонометрического уравнения. Нахождение множества всех первообразных функции f(x) на области определения.

Обобщение классических средних величин

Квази-средние как обобщение классических средних величин. Квази-средние и функциональные уравнения. Решение некоторых функциональных уравнений. Характеристическое свойство квази-средних. Квази-средние и выпуклые функции.

Обобщённо булевы решетки

Упорядоченные множества. Решётки. Дистрибутивные решётки. Обобщённые булевы решётки, булевы решётки. Идеалы. Конгруэнции. Основная теорема. Установление взаимно однозначного соответствия между конгруэнциями и идеалами.

Расчет стационарного теплового поля в двумерной пластине

Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана КУРСОВАЯ РАБОТА ПО СЕТОЧНЫМ МЕТОДАМ Расчет стационарного теплового поля в двумерной пластине

Подготовка к Единому государственному экзамену по математике через элективные курсы

Министерство образования Республики Саха (Якутия) Саха Государственная Педагогическая Академия. Курсовая работа на тему: «Подготовка к Единому государственному экзамену по математике через элективные курсы»
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 121